PRIVACYVERKLARING

Gedévri Counseling is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.gedevri-counseling.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gedévri Counseling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mail adres;
 • Bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gedévri Counseling verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Gedévri Counseling verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gedévri Counseling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van uiterlijk vijf jaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gedévri Counseling verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gedévri Counseling blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, opdracht tot correctie en/of verwijdering te geven. Daarnaast  heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gedévri Counseling en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die wij van u in ons bezit hebben, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde persoon of organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@gedevri.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

In deze kopie dient u uw pasfoto. MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (BurgerServiceNummer) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gedévri Counseling wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gedévri Counseling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@gedevri.nl.

Gedévri Counseling beschermt uw gegevens met beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en een firewall.

Gedevri Counseling

November, 2019